GREEN FUTURE - Štúdia uskutočniteľnosti nástrojov a technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie energetickej spotreby verejných budov

Projekt megnevezése: GREEN FUTURE - Felhasználhatósági tanulmány a MEF-ok eszköz- és technológia felhasználásáról középületek energiaszükségleteinek biztosítására
Vezető partner: RRA Južný región
Külföldi partner: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Partner 2: KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Projekt kezdete: 01/2011
Projekt vége: 12/2011
ERFA támogatás összege: 111 617,49EUR


Projektová koncepcia sa týka spracovania štúdií podporujúcich realizáciu investícií zameraných na aplikáciu technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vo verejných budovách. Uvedomujúc si prínosy riešenej problematiky k ochrane životného prostredia, projekt neponúka len riešenie jedného subjektu, ale prípravu koncepcie pre investície v regionálnom meradle. Výstupom projektu sú štúdie - komparatívne porovnanie dostupných technológií v aspekte zdroja, výkonu a náročnosti investície pre jednotlivé typy objektov a charakteristika početnosti, stavu, technickej špecifikácie základných typov objektov, vrátane vytvorenia funkčných modelov investícií pre základné skupiny objektov (materiálová skladba objektu, veľkosť, ročná miera potreby energií na vykurovanie a prípravu TÚV) v riešených regiónoch. Riešenými regiónmi sú okresy Komárno, Šaľa a Nové Zámky v SR a župa Komárom-Esztergom v MR. Hlavným cieľom projetu je "Príprava štúdií pre realizáciu investícií zameraných na využitie obnoviteľných zdrojov energie pre účely energetického hospodárenia verejných budov - cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia."